top of page

FORMS AND INFO

FOR CAMPER

แบบฟอร์มและข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการสำรวจเพิ่มเติม

SUBMISSION DEADLINES

วันหมดเขตการส่งเอกสาร

แบบฟอร์ม:

แบบฟอร์มตรวจเช็คสุขภาพ, เอกสารการเดินทาง, แบบฟอร์มโภชนาการ, แบบฟอร์มยืนยันความปลอดภัยของผู้ปกครอง และแบบฟอร์มเหล่านี้จะต้องส่งไม่เกิน 30 วันก่อนวันเดินทาง

การชำระเงิน:

ถ้าในบัญชีของคุณยังคงแสดงให้เห็นว่ามียอดค้างชำระ จะมีการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติ 60 วันก่อนวันเดินทาง

COPYRIGHT © 2016 BY SPACE CAMP THAILAND I OFFICIAL AMBASSADOR OF THE USSRC IN THAILAND

bottom of page