top of page

FORMS AND INFO

FOR CAMPER

แบบฟอร์มและข้อมูลสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

คลิกเลือกหัวข้อที่ต้องการสำรวจเพิ่มเติม

FORMS

แบบฟอร์ม

60 วันก่อนการเดินทาง จะมีการแจ้งเตือนน้องๆเกี่ยวกับแบบฟอร์มต่างๆที่จำเป็นต้องกรอกรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการเข้าค่ายฝึกอบรม และแบบฟอร์มเหล่านี้จะต้องส่งไม่เกิน 30 วันก่อนการเดินทางเพื่อที่จะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆได้อย่างเต็มที่กรุณาเลือกโปรแกรมที่ต้องการและกรอกแบบฟอร์มของโปรแกรมนั้นๆให้เรียบร้อย

 

ถ้ามีเอกสารทางการแพทย์ของบุตรหลานท่านทางเราจำเป็นต้องรับทราบ กรุณาระบุในแบบฟอร์ม และเราจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบว่า เจ้าหน้าที่พยาบาลอาจจะมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ตามเงื่อนไขทางการแพทย์ หากมีข้อสงสัยหรือไม่สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการในระบบออนไลน์ได้ กรุณาโทรติดต่อหรือส่งอีเมล์แจ้งหรือหากมีข้อสงสัยทางการแพทย์และโภชนาการสามารถขอคำปรึกษาได้ทันที

COPYRIGHT © 2016 BY SPACE CAMP THAILAND I OFFICIAL AMBASSADOR OF THE USSRC IN THAILAND

bottom of page