top of page

ทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย

ประจำปีการศึกษา 2019

episode 3 : BEGINS NOW...  

AN OPPORTUNITY TO BECOME ASTRONAUTS

TO YOUR

DREAMS

WAY

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ
เฉลยข้อสอบ SCAT 2019
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าค่าย STEM CAMP
ประกาศคะแนนรายบุคคล

Welcome to US SPACE & ROCKET CENTER! Are you ready to take off?

Where aspiring explorers train to live and work in space

Camp is based in Hunstville, Alabama, USA

รายละเอียดเกี่ยวกับทุน

          ทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยถูกก่อตั้งขึ้นโดยคำแนะนำของผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยหลังจากนิทรรศการอวกาศนาซาที่จัดขึ้นในประเทศไทยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในปี พ.ศ.2557 - พ.ศ.2558

          ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกาและศูนย์ข้อมูลนาซาจึงอนุมัติแนวทางการจัดตั้งทุนการศึกษาและได้รับความช่วยเหลือในการดำเนินการเป็นครั้งแรกด้วยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทย โดยการบริหารงานของบริษัท ซิกเนเจอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารงานให้แก่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐและศูนย์ข้อมูลนาซาประจำประเทศไทย

          วัตถุประสงค์ของทุนการศึกษานี้เพื่อรณรงค์ให้วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ การสร้างประดิษฐ์กรรมในไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้นและกลายเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตประจำวันของคนไทย เฉกเช่นเดียวกับวัฒนธรรมด้านการทำอาหารและกิจกรรมบันเทิง

 

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ

 1. สัญชาติไทย

 2. อายุระหว่าง 13-19 ปี ในวันสอบ (3 พฤศจิกายน 2562)

สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันสอบ

 1. ดินสอ 2B

 2. ยางลบ

 3. บัตรประชาชน บัตรนักเรียน นักศึกษา หรือหนังสือเดินทาง

รูปแบบการคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา

การสอบคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1      เป็นการสอบวัดความถนัดด้านอวกาศ (SCAT - Space Camp Aptitude Test) ข้อสอบเป็นปรนัย 100 ข้อ (ข้อสอบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ) ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง และคัดเลือก 21 คนที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้เข้าร่วมในการแข่งขันรอบที่ 2

 

รอบที่ 2      เป็นการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ (STEM Camp) เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 3 คนที่จะได้รับทุนเต็มจำนวนไปเรียนที่ US Space Camp เป็นเวลา 10 วัน ณ ศูนย์ อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา เมืองฮันต์สวิลล์ รัฐอลาบามา สหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ

 1. คำถามที่ใช้ในการสอบมีเนื้อหาครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาตรรกวิทยา เรขาคณิต คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ความรู้ประวัติศาสตร์ และ การแก้โจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อสอบที่ได้รับการตรวจอนุมัติจากศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐและศูนย์ข้อมูลข่าวสารนาซา

 2. ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ผู้สมัครที่คะแนนเท่ากันจะต้องผ่านการสัมภาษณ์กับผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา และการตัดสินของผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกาถือเป็นที่สิ้นสุด

วันเวลาและสถานที่ดำเนินการสอบ

กำหนดการสอบ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ศูนย์สอบที่เลือกไว้

ประกาศผลสอบ วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผ่านทาง www.spacecampthailand.com

การรับทุนการศึกษา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 4 คนสุดท้ายจะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนในการเดินทางไป US Space Camp ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  - 5 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นเวลา 10 วัน ณ ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา เมืองฮันต์สวิลล์ รัฐอลาบามา สหรัฐอเมริกา

 

            โดยทุนการศึกษาที่ได้รับครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ค่าเล่าเรียนทั้งหมดที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา

 2. ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าอาหารทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา

 3. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพมหานคร – สหรัฐอเมริกา

 4. ค่าดำเนินการวีซ่าสหรัฐอเมริกา

 5. ประกันการเดินทาง

 6. NASA Flight suit

 

นอกจากนี้ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด 2 อันดับแรกในรอบที่ 2 จะได้รับทุนการศึกษาเรียนในระดับปริญญาตรีในคณะใดก็ได้ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยทุนดังกล่าวที่ได้รับ ไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น

การสมัครเข้าร่วมการสอบ

1

2

3

4

กรอกรายละเอียดของผู้สมัครสอบและเลือกศูนย์สอบ

ชำระค่าสมัครสอบ

แจ้งการชำระเงิน

ตรวจสอบสถานะ

กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562

วิธีการรับสมัคร รับสมัครผ่านทางออนไลน์เท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. กรอกรายละเอียดของผู้สมัครสอบและเลือกศูนย์สอบผ่านทาง https://www.spacecampthailand.com

 2. ชำระค่าสมัครสอบจำนวน 550 บาท ผ่านทางการโอนเงินมาที่ บริษัท ซิกเนเจอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขที่บัญชี 175 - 237879 - 7 บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาหนึ่งพัน)

 3. แจ้งการชำระเงินโดยการส่งสลิปผ่านทาง https://www.spacecampthailand.com

 4. สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครของผู้สมัครสอบผ่านทาง https://www.spacecampthailand.com

 

หมายเหตุ

 1. ทีมงานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หมายเลขการสอบ และสถานที่สอบของท่านในวันที่ 28 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ผ่านทาง https://www.spacecampthailand.com

 2. ศูนย์สอบแต่ละศูนย์มีที่นั่งจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิการจัดศูนย์สอบตามลำดับการโอนเงินของผู้สมัครสอบ

 

ค่าสมัครสอบ 550 บาท

ช่องทางการชำระเงิน ชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 550 บาทผ่านทางการโอนเงินมาที่ บริษัท ซิกเนเจอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขที่บัญชี 175-237879-7 บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาหนึ่งพัน) โดยสามารถชำระผ่านช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้

 1. ชำระเงินผ่าน Mobile Banking/ Internet Banking

 2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

 3. ชำระผ่านตู้ ATM

หมายเหตุ

 1. การชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือตู้ ATM ต่างธนาคารอาจมีค่าธรรมเนียม กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง โดยผู้สมัครสอบเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอน

ศูนย์สอบ

 1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง - เต็ม

 2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น - เต็ม

 3. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เต็ม

 4. คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลารครินทร์ - เต็ม

 5. สถาบันกวดวิชา ondemand

  • สาขาสยามกิตติ์ ชั้น3 (สยามสแควร์) - เต็ม

  • สาขารังสิต 1 - เต็ม

  • สาขาวิสุทธานี (ตึกเอเลเวล) - เต็ม

  • สาขาบางใหญ่ - เต็ม

  • สาขาระยอง - เต็ม

  • สาขาชลบุรี - เต็ม

  • สาขาลพบุรี - เต็ม

  • สาขาเชียงใหม่ - เต็ม

  • สาขาพิษณุโลก  - เต็ม

  • สาขานครสวรรค์ - เต็ม

  • สาขาขอนแก่น - เต็ม

  • สาขาอุบลราชธานี - เต็ม

  • สาขานครราชสีมา - เต็ม

  • สาขาหาดใหญ่ 2 - เต็ม

  • สาขาสุราษฎร์ธานี - เต็ม

  • สาขาเพชรบุรี - เต็ม

**เนื่องศูนย์สอบเต็มทุกศูนย์สอบ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบใดๆทั้งสิน

นักเรียนทุนเก่า SPACECAMP

S__94846978.jpg

JAMES

" ไม่ใช่แค่คนที่สนใจในอวกาศ แต่อยากชวนทุกคนที่สนใจในด้าน STEM ให้มาลองสอบลองเข้าร่วมค่ายนี้ดูครับ รับรองว่าประสบการณ์ที่ได้กลับไปจะคุ้มค่าแน่นอนครับ "

S__94846978.jpg

JAMES

" ไม่ใช่แค่คนที่สนใจในอวกาศ แต่อยากชวนทุกคนที่สนใจในด้าน STEM ให้มาลองสอบลองเข้าร่วมค่ายนี้ดูครับ รับรองว่าประสบการณ์ที่ได้กลับไปจะคุ้มค่าแน่นอนครับ "

ใบสมัครสำหรับตัวแทนโรงเรียน

ข้อสอบเก่า SCAT

QUESTION

ANSWERs

WE ARE 

OFFICIAL AMBASSASOR OF THE USSRC IN THAILAND 

SPACE CAMP THAILAND is managed by Zignature Marketing under the supervision of Krit Kunplin, Official Ambassador for Space Camp located at the U.S. Space and Rocket Center, which is a vicinity of the U.S Army's Redstone Arsenal in Hunsville, Alabama.

TimelineSpaceCamp-2-01.jpg
bottom of page